Regulamin Pikniku 2012

Saguaro-Arms        CASULL MESKO LONG RANGE SKARŻYSKO

I.ORGANIZATOR GŁÓWNY

Stowarzyszenie Ośrodek Kulturalno Historyczny „Beldonek” Pałac Wielopolskich w Chrobrzu

Stowarzyszenie Strzeleckie Kół Łowieckich w Busku Zdroju

ORGANIZATOR HONOROWY

Klub Sportowy „Świt” Starachowice

II. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:

Strzelnica Myśliwska w Skotnikach Małych k. Buska Zdroju 26-27 Maja 2012

III. CEL ZAWODÓW

– Popularyzacja sportu strzeleckiego.
– Popularyzacja strzelectwa z broni historycznej i jej replik.
– Rywalizacja sportowa środowiska strzelców czarnoprochowych.
– Popularyzacja historii broni i uzbrojenia

IV. UCZESTNICTWO:

Członkowie klubów strzeleckich, Bractw Kurkowych, osoby niezrzeszone posiadające własną broń odprzodową.
Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz regulaminu zawodów.

V. Opłata startowa

– wpisowe 20zł
– za każdą konkurencję 15zł

VI. OSOBA DO KONTAKTÓW, EMAIL, TELEFON ITD.

Rafał Osiecki e-mail:przewodniczący@beldonek.pl  www.piknik.beldonek.pl

VII. ROZGRYWANE KONKURENCJE:

ROZGRYWANE DYSCYPLINY

1. Vetterli (karabin kapiszonowy 50 m) – konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach,

– broń: każdy muszkiet lontowy lub skałkowy, każdy karabin skałkowy lub kapiszonowy,
– przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
– tarcza ISSF 20/50,
– postawa stojąc, odległość 50 metrów.

2. Pennsylvania (karabin skałkowy 50m) – konkurencja rozgrywana w oryginałach i

replikach, bez konkurencji drużynowej,
– broń: dowolny karabin skałkowy, lufa gładka lub gwintowana,
– przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
– amunicja : okrągła kula ,
– tarcza ISSF 20/50,
– postawa stojąc, odległość 50 metrów.

3. Lamarmora (kapiszonowy karabin wojskowy 50m) – konkurencja rozgrywana w

oryginałach i replikach, bez konkurencji drużynowej,
– broń: kapiszonowy karabin wojskowy kal. powyżej 13,5 mm,
– przyrządy celownicze – typ oryginalny wojskowy (dozwolone niewielkie modyfikacje),
– amunicja zgodna z epoką i dla danego karabinu,
– tarcza ISSF 20/50,
– postawa stojąc, odległość 50 metrów.

4. Miquelet (skałkowy karabin wojskowy 50m) konkurencja rozgrywana w oryginałach

i replikach
– broń – wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy,
– przyrządy celownicze – typ oryginalny, wojskowy bez szczerbiny,
– postawa stojąc, odległość 50 metrów

5. Minié (kapiszonowy karabin wojskowy 100m) konkurencja rozgrywana w oryginałach

i replikach.
– broń – kapiszonowy karabin wojskowy kal. powyżej 13,5 mm,
– przyrządy celownicze – typ oryginalny wojskowy (dozwolone niewielkie modyfikacje),
– amunicja zgodna z epoką i dla danego karabinu,
– tarcza ISSF 20/50,
– pozycja leżąc, odległość 100 metrów.

6. Whitworth (karabin kapiszonowy 100m) konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach.

– broń – dowolny karabin kapiszonowy (kal. dowolny), który nie kwalifikuje się w konkurencji Minié,
– przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, przezierniki i muszki pierścieniowe dozwolone, jeśli odpowiadają czasom powstania broni,
– tarcza ISSF 20/50,
– pozycja leżąc, odległość 100 metrów.

7. Kuchenreuter (pistolet kapiszonowy 25 m) konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach.
– broń – dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy, o dowolnym kalibrze, gwintowany,
– przyrządy celownicze zgodne z oryginałem i epoką,
– amunicja : okrągła kula,
– tarcza ISSF 20/50,
– postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.

8. Mariette (rewolwer 25m) konkurencja rozgrywana tylko replikami.
– broń – dowolny rewolwer kapiszonowy,
– przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna o profilu w stylu oryginału,
– tarcza ISSF 20/50,
– postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.

Non MLAIC
9. Powstanie Styczniowe (karabin 50m,75m) repliki i oryginały o prowiniencji z przed 1863 roku
– broń: dowolny karabin kapiszonowy
– przyrządy celownicze właściwe epoce powstania broni bez modyfikacji
– tarcza ISSF 20/50
– postawa stojąc, odległość 50 metrów (stage1)
– postawa stojąc, odległość 75 metrów (stage2, ścisły finał) Tarcza niespodzianka
– do ścisłego finału przechodzi pięciu zawodników z najlepszymi wynikami

PRZEPISY DODATKOWE – OGÓLNE

1. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu strzelnicy, regulaminu zawodów oraz przepisów bezpieczeństwa.

2. Żeby rekordowe wyniki osiągnięte na zawodach krajowych zostały zaklasyfikowane jako Rekordy Polski CP, na zawodach powinien znajdować się OBSERWATOR TECHNICZNY z ramienia PSSH lub PZSS zaznajomiony z przepisami MLAIC i przepisami ISSF.
Rozgrywanie zawodów wyższej rangi jak Mistrzostwa Polski, Grand Prix, Puchar Polski wymaga obecności delegata technicznego PZSS.

3. Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem w trakcie trwania konkurencji, zabronione jest przebywanie na stanowiskach strzeleckich innych osób poza zawodnikiem.

4. Każda usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów.

5. Niedopuszczalne jest kilkukrotne powtarzanie przez zawodnika tej samej konkurencji czy to z tej samej broni czy innej.

6. W zawodach mogą brać udział sędziowie, jednakże nie mogą sędziować konkurencji w której biorą udział, a oceny wyników przez nich osiągniętych dokonuje inny sędzia.

7. Sankcje i kary obowiązują zgodnie z regulaminem PZSS (ostrzeżenie, upomnienie, dyskwalifikacja).

8. W pozostałych nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestiach zastosowanie mają przepisy MLAIC lub ISFF gdy przepisy MLAIC w danej kwestii milczą.

9. Obserwator Techniczny CP- osoba zatwierdzona przez krajowego delegata MLAIC i Komisję CP do nadzorowania rozgrywania zawodów z broni czarnoprochowej. Osoba taka po akceptacji zostanie wpisana na listę Obserwatorów Technicznych CP jako znająca zagadnienia strzelectwa odprzodowego, regulaminy MLAIC i ISSF oraz zagadnienia
związane z przeprowadzaniem zawodów krajowych CP

10. Zadaniem Obserwatora Technicznego jest potwierdzenie zgodności rozgrywania zawodów, osiągniętych wyników i rekordów z niniejszym regulaminem, pomoc doradcza Sędziemu Głównemu w kwestiach wątpliwych, pomoc przy rozstrzyganiu protestów, nadzorowanie
pracy sędziów i biura obliczeń.

11. Organizator zawodów krajowych decydujący się na obecność Obserwatora Technicznego CP zobowiązuje się akceptować wszelkie jego uwagi , wskazania i decyzje.

PRZEPISY DODATKOWE – STRZELANIA TARCZOWE

1. Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić żadna inna osoba (asysta).

2. Komendy:
a) początek konkurencji: „START” ,
b) przerwanie ognia: „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” lub inna komenda jednoznacznie sugerująca przerwanie strzelania ,
c) koniec konkurencji: „STOP” .

3. Każdy zawodnik oddaje 13 strzałów, w czasie 30 minut, do dwóch tarcz umieszczonych obok siebie w poziomie, dowolnie do jednej 7 do drugiej 6 z czego 10 najlepszych przestrzelin liczonych jest jako rezultat konkurencji.

4. Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji.

5. Kapiszony lub podsypki mogą być próbowane w czasie 30 minut przeznaczonych na rozegranie konkurencji.

6. „Biały strzał” – strzał rozgrzewający można wykonać w czasie 30 min przeznaczonych na rozegranie konkurencji w kierunku kulochwytu poza tarcze, po wcześniejszym zgłoszeniu tej czynności sędziemu stanowiskowemu.

7. Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji trzynastu strzałów w zawodach.

8. Awarie broni powstałe w czasie trwania konkurencji muszą być usunięte w czasie 30 min przeznaczonym na jej rozegranie przez zawodnika bez pomocy innych osób.

9. Jeżeli do tarcz oddano więcej niż 13 strzałów, przy sumowaniu wyniku odliczona zostanie przestrzelina o najwyższej wartości.

10. Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero.

11. Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, musi co najmniej połową średnicy leżeć na polu o wyższej wartości.

12. Jeżeli dwóch strzelców osiągnęło ten sam wynik (remis), to wygra ten zawodnik, który ma największą ilość przestrzelin do każdego pierścienia tarczy w porządku malejącym. Jeżeli ilość przestrzelin jest taka sama w każdym pierścieniu punktowym – na 10 strzałów
liczonych, to odpada ten, który ma strzał najdalszy od środka celu – biorąc pod uwagę tylko 10 strzałów liczonych. W przypadku dwóch zawodników mających w tarczy przestrzeliny tej samej wartości i w tej samej odległości od środka tarczy – sprawdza się kolejne odrzucane od sumy wyniku trzy przestrzeliny.

Przepisy bezpieczeństwa

1. Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 gramów prochu.

2. Broń na stanowiska strzeleckie przenosi się zamkniętą w futerałach, pokrowcach lub kaburach, wyjmowanie broni na stanowiskach strzeleckich dozwolone jest dopiero, po zgodzie sędziego stanowiskowego w czasie przygotowawczym.

3. Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp).
Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.

4. Kapiszony należy trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki).

5. Podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochronników słuchu, obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad pociskami.

6. Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku celu. Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, lub podsypaną panewką.

7. W czasie ładowanie broni skałkowej i lontowej otwór zapałowy należy zatkać zatyczką.

8. Obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia.

9. Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”.

10. Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE”: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek
opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami.

11.Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika.

12. Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia.

13. Oddalenie się ze stanowiska musi być zgłoszone sędziemu stanowiskowemu który kontroluje rozładowanie broni zawodnika.

14.W przypadku braku zapłonu broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu.

15. Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.

Informacje dodatkowe:

– Przewidziane nagrody: medale i puchary za miejsca I-III oraz dyplomy
– Organizatorzy zapewniają wyśmienite jedzonko, kawę i herbatę i moc innych atrakcji
– Na miejscu możliwość dokonania niezbędnych zakupów w  znanym Wszystkim sklepie Cereusa

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu lub odwołania konkurencji strzeleckich.

Saguaro-Arms        CASULL MESKO LONG RANGE SKARŻYSKO

Możliwość komentowania została wyłączona.